Perno diametro  mm. 6x65

Corpo diametro  mm. 10x23

Carreggiata:      mm. 17.00 

Rifinitura: bordo tondo

 

Perno diametro  mm. 6x135

Asse ruote diametro  mm. 10x25

Carreggiata:      mm. 19.00 

Rifinitura: bordo tondo